آیا شما فکر می کنید متفاوت هستید؟

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

اکثر ما تصور می‌کردیم انسان‌های خاص هستیم، الکلی‌های گمنام برای من کار نمی‌کند، من خیلی از آن دورم. ...

اکثر ما تصور می‌کردیم انسان‌های خاص هستیم، الکلی‌های گمنام برای من کار نمی‌کند، من خیلی از آن دورم. مردم در سراسر دنیا تصور‌ می‌کنند که شاید بنا به دلایلی که خودشان می‌آورند الکلی‌های گمنام برای آنها کارایی نداشته باشد. شما نیز ممکن است یکی از این افراد باشید. در این جزوه داستان‌های مختلفی از آدمها‌ی متفاوت در الکلی‌های گمنام نوشته شده است که روزی فکر می‌کردند خیلی متفاوت هستند و برنامه برای آنها کار نمی‌کند.