راههای بسیار برای معنویت

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

سالانه هزاران تازه وارد با عقاید و باورهای مختلفی به انجمن رو می‌آورند. یکی از تصورات اشتباه درباره‌ ...

سالانه هزاران تازه وارد با عقاید و باورهای مختلفی به انجمن رو می‌آورند. یکی از تصورات اشتباه درباره‌ی انجمن این است که انجمن یک سازمان مذهبی است. ولی پیشکسوتان از همان ابتدا دریافتند که تنها هدف آنها می‌بایست کمک به افراد برای ترک الکل باشد در غیر این صورت از هدف اصلی دور خواهند‌شد. در یک مورد اطمینان وجود دارد‌که با هر‌اعتقادی مشروب خوری ما از کنترلمان خارج شده بود.