دیدگاه یک عضو نسبت به انجمن

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

سابقه انجمن در‌مقایسه با دیگر روشهای ترک الکلیسم به خودی خود‌گویاست.اکنون منطقی خواهد بود که بپذیریم ...

سابقه انجمن در‌مقایسه با دیگر روشهای ترک الکلیسم به خودی خود‌گویاست.اکنون منطقی خواهد بود که بپذیریم اگر روشی برای حل یک مشکل نتایج بهتر و چشمگیرتری داشته باشد،باید دارای یک ویژگی منحصر‌به فرد‌باشد.این پمفلت در مورد تجربه یک عضو خطاب به حرفه ای ها و اعضای انجمن مطالبی را عنوان می‌کند که در یک همایش سخنرانی شده است.