آیا در زندگی شما فرد الکلی وجود دارد؟

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

اگر الکلی‌های مشکل دار به این باور دارند که الکل برای آنها ایجاد دردسر ‌نمی‌کند، می خندند و یا با هر ...

اگر الکلی‌های مشکل دار به این باور دارند که الکل برای آنها ایجاد دردسر ‌نمی‌کند، می خندند و یا با هرگونه پیشنهادی در این مورد آزرده می‌شوند این پمفلت راهنما به شما کمک خواهد‌کرد که چه‌کارهایی را می‌توانید برای‌آنان انجام دهید. این پمفلت بر‌اساس تجربیات‌ کسانی‌ که افراد الکلی را دوست دارند نوشته شده است.