این الکلی های گمنام است

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت مقدمه‌ای بر‌ برنامه‌ی بهبودی الکلی‌های‌گمنام دارد. آنها به شما خواهند‌گفت که چگونه تعدادی ...

این پمفلت مقدمه‌ای بر‌ برنامه‌ی بهبودی الکلی‌های‌گمنام دارد. آنها به شما خواهند‌گفت که چگونه تعدادی از اصول ساده ارائه شده توسط الکلی‌های گمنام و همچنین با برنامه‌ی الکلی‌های‌گمنام هشیار باقی مانده‌اند به اعتقاد ما برنامه‌ی الکلی‌های‌گمنام در جهت رهایی از الکل تقریباً برای همه افراد که در رابطه با توقف مشروب خواری تمایل داشته باشند کارساز است. اکنون یک زندگی روزانه‌ی نرمال سازنده توأم با هشیاری را می‌گذرانند.