جوانان در انجمن

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

همه‌ی ما برای رفتن به انجمن حس غریبی داشته‌ایم ولی اکنون می‌بینیم که انجمن زندگی ما را نجات داده است ...

همه‌ی ما برای رفتن به انجمن حس غریبی داشته‌ایم ولی اکنون می‌بینیم که انجمن زندگی ما را نجات داده است و بهترین چیزی است که تاکنون برای ما اتفاق افتاده است. ما همچنین می‌دانیم که اعضای بسیار زیادی در سن ما هستند. در واقع تقریباً 10‌% اعضای انجمن زیر 30 سال هستند. این پمفلت در واقع جزوه‌ای است که برای جوانان در نظر گرفته شده و حاوی مطالب، داستان‌ها و تجربیات شخصی اعضای جوانی‌ست که با پیوستن به انجمن الکلی‌های گمنام برای مشکلات مشروب خوردن خود راه حلی پیـدا کرده‌انـد.