انجمن الکلی های گمنام برای بانوان

گروه : پمفلت های بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت به صورت نامه‌ای صمیمی است به زنی ‌که هنوز مشروب می‌نوشد و خودش قبول ندارد که یک الکلی است ...

این پمفلت به صورت نامه‌ای صمیمی است به زنی ‌که هنوز مشروب می‌نوشد و خودش قبول ندارد که یک الکلی است. این پمفلت ابعاد مختلف و پیچیده بیماری الکلیسم در مورد زنان را نشان می‌دهد و مثال‌های مختلفی از زنان با سنین و شرایط اجتماعی مختلف و چگونگی آشنایی آن‌ها با الکل را توضیح می‌دهد و از چگونگی کارکرد برنامه دوازده‌گام و بهبودی زنانی صحبت می‌کند که برنامه الکلی‌های گمنام را کار کرده‌اند و به آن باور دارند.