تاریخچه مختصری از کتاب الکلی های گمنام

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هنگامی‌که پس از سال 1935 انجمن شکل‌گرفت و پس از اینکه تعداد اعضاء به 100 نفر رسید احساس نیاز داشتن ک ...

هنگامی‌که پس از سال 1935 انجمن شکل‌گرفت و پس از اینکه تعداد اعضاء به 100 نفر رسید احساس نیاز داشتن کتابی جهت مؤثر تر رساندن پیام انجمن به نظر آمد. لذا اعضاء تصمیم گرفتند کتابی را منتشر‌کنند و بعد از نوشتن بخش‌های اولیه کتاب تعدادی از اعضاء داستان‌های خود را در بخش دوم کتاب تشریح کردند و در سال 1939پس از زحمات بسیار زیاد کتابی منتشر ‌شد که بعد از بررسی بسیار الکلی‌های‌گمنام نام گرفت.