موضوعات پیشنهادی برای بحث در جلسات

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت در رابطه با موضوعات پیشنهادی برای بحث در جلسات ، 6 ایده کلی را عنوان می‌کند که عبارتند از ...

این پمفلت در رابطه با موضوعات پیشنهادی برای بحث در جلسات ، 6 ایده کلی را عنوان می‌کند که عبارتند از : 1_ گام های دوازده گانه 2_ سنت های دوازده گانه 3_ کتاب بزرگ ، الکلی های گمنام 4_خواندن از دیدگاه بیل 5_ زندگی بی الکل 6_ برخی از شعارهای انجمن همچنین در صفحاتی از این پمفلت تعداد 44 موضوع ویژه مطرح شده که حائز اهمیت هستند.