خودیاری

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت خلاصه‌ای بر سنت هفتم الکلی‌های گمنام می‌باشد. گروه‌های جمعیت الکلی‌های گمنام باید به طور ...

این پمفلت خلاصه‌ای بر سنت هفتم الکلی‌های گمنام می‌باشد. گروه‌های جمعیت الکلی‌های گمنام باید به طور تمام و کمال و به طور داوطلبانه توسط اعضای خودشان از نظر مالی مورد حمایت قرار گیرند. در واقع عملکرد قوی جمعیت تنها با پرداخت هزینه‌های خود عملی است، همه ما می‌خواهیم هزینه‌هایمان را خودمان پرداخت کنیم. “جایی که امور عادی و معنوی باهم در می‌آمیزند.”