نماینده خدمات عمومی

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

همینطور که از اسم این پمفلت پیداست در این پمفلت به اهمیت جایگاه نماینده‌ی خدمات عمومی گروه پرداخته و ...

همینطور که از اسم این پمفلت پیداست در این پمفلت به اهمیت جایگاه نماینده‌ی خدمات عمومی گروه پرداخته و بیان می‌کند که یک گروه با انتخاب شایسته ترین مرد یا زن خود به عنوان نماینده‌ی خدمات عمومی به تضمین آینده خود و آینده کل انجمن کمک می‌کند. وجدان گروه، از طریق نماینده گروه به بخشی از وجدان جمعی کل انجمن ما تبدیل می‌شود. در این پمفلت می‌توانید از چگونگی عملکرد نماینده گروه، شرح وظایفش، فرآیند‌های انتخاب یک نماینده خدمات عمومی و جانشینش و ویژگی‌های یک نماینده خدمات عمومی، مطلع شوید.