میراث خدماتی انجمن

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

دست آورد خدمات الکلی‌های گمنام پمفلتی است که در مورد خدمات سه گانه انجمن (بهبودی، قدمها، اتحاد، سنته ...

دست آورد خدمات الکلی‌های گمنام پمفلتی است که در مورد خدمات سه گانه انجمن (بهبودی، قدمها، اتحاد، سنتها، خدمات مفاهیم) می‌باشد و همچنین در مورد تأسیس و شکل‌گیری الکلی‌های گمنام صحبت می‌کند و از طریق این دستاورد سه‌گانه هدف اصلی ما را مشخص می‌کند.