نحوه برگزاری یک جلسه تبادل نظر

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

هدف از برگزاری جلسات تبادل نظر، همانند جلسات کاری و عادی انجمن برای رسیدن به یک نتیجه نمی‌باشد بلکه ...

هدف از برگزاری جلسات تبادل نظر، همانند جلسات کاری و عادی انجمن برای رسیدن به یک نتیجه نمی‌باشد بلکه هدف آن نیاز به بهبود روابط بین کمیته‌های ناحیه، مناطق و گروه ها‌ست تا از این طریق، خدمات انجمن با همکاری تقویت شود. این جلسات برای اهداف خاصی ضرورت پیدا می‌کند که به تبادل تجربه و فکر نیاز دارند تا به بهترین نحو در خدمت انجمن الکلی‌های گمنام قرار گیرند. شما با مطالعه این پمفلت می‌توانید از چگونگی برگزاری این جلسات مطلع شوید.