اگر شما متخصص هستید

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

با توجه به متنی که روی جلد آمده است (اگر شما متخصص هستید انجمن الکلی‌های گمنام می‌خواهد با شما همکار ...

با توجه به متنی که روی جلد آمده است (اگر شما متخصص هستید انجمن الکلی‌های گمنام می‌خواهد با شما همکاری کند) پیداست که این پمفلت در واقع برای متخصصانی در نظر گرفته شده که تمایل به همکاری با انجمن ما را داشته یا در حال همکاری با انجمن ما هستند و با مطالعه موضوعات مندرج در آن می‌توانند به طور کلی و به اختصار از ماهیت انجمن ما و عملکرد آن و چگونگی همکاری ما با جامعه متخصصان مطلع گردند.