دستورالعمل های انجمن بایگانی

گروه : پمفلت های خدماتی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت در رابطه با اهمیت موضوع بایگانی در نظر گرفته شده و عنوان می‌کند که بسیاری از نواحی، مناطق، ...

این پمفلت در رابطه با اهمیت موضوع بایگانی در نظر گرفته شده و عنوان می‌کند که بسیاری از نواحی، مناطق، دفاتر میان گروهی/ مرکزی و گروه‌ها تصمیم گرفته‌اند برای حفظ تاریخچه‌ی محلی خود بایگانی تشکیل دهند. این دستورالعمل‌ها برای کمک به این تلاش‌ها تهیه گردیده است. خدمات بایگانی صرفاً چیزی فراتر از یک فعالیت نگهداری است؛ بایگانی ابزاری برای جمع‌آوری، حفظ و به اشتراک گذاشتن میراث غنی و هدفدار انجمن است.