حتماً از نشستن در یک سلول بهتر است

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

مطالب ارائه شده در این جزوه از زبان الکلی‌هایی است که در زندان بوده‌اند و از طریق برنامه‌ی درمان انج ...

مطالب ارائه شده در این جزوه از زبان الکلی‌هایی است که در زندان بوده‌اند و از طریق برنامه‌ی درمان انجمن راهی برای ترک مشروب پیدا کرده‌اند. آنها با پیروی از الگوی اعضای انجمن در داخل یا خارج از زندان، توانسته‌اند زندگی خود را بهبود ببخشند. مطالبی که در این جزوه به آنها پرداخته شده است عبارتند از : ما چطور بودیم، چه اتفاقی افتاد، وضع کنونی ما چگونه است، تجربه، توان و امید، تاثیر گام‌های دوازده گانه، پشتیبانی، استفاده از نشریات انجمن، خدمت، خدمات مکاتباتی مراکز اصلاحی،پیشنهادهای پیش از آزادی و ورود مجدد، چه کارهایی از دست انجمن بر می‌آید و چه کارهایی بر نمی‌آید، آموختن زندگی بی الکل و ...