جوانان در انجمن

گروه :

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

ما در جوانی در روزمرگی جهان با فشار هم سن و سالان ، روابط پر تنش با والدین و مهمانی ها روبرو هستیم . ...

ما در جوانی در روزمرگی جهان با فشار هم سن و سالان ، روابط پر تنش با والدین و مهمانی ها روبرو هستیم . ما در انجمن معمولا احساسات متفاوتی در برخورد با اعضا خواهیم داشت .اینها معمولا واقعیات سختی برای جوانان در انجمن در پی خواهد داشت . از نظر ما مهم نیست چقدر سن دارید تنها چیزی که اهمیت دارد اینست که الکل چه تاثیری بر شما دارد . بهترین داور خود شما هستید . در این پنفلت 102 صفحه ای ضمن مطالعه تجربه تعدادی از اعضا جوان انجمن به شما کمک میشود چگونه در شرایط مختلف تصمیم بگیرید .