برای اعضای انجمن خارج زندان

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این پمفلت که مکمل پمفلت « برای اعضای انجمن در داخل زندان » است به چگونگی برقراری ارتباط بین اعضای ان ...

این پمفلت که مکمل پمفلت « برای اعضای انجمن در داخل زندان » است به چگونگی برقراری ارتباط بین اعضای انجمن در داخل زندان با جامعه انجمن در خارج از آن می پردازد. با مطالعه این پمفلت شما می‌توانید از برنامه‌ی پل زدن شکاف‌ها در انجمن و پیشنهاداتی برای رابط موقت مطلع شوید. برگه‌ی آخر این پمفلت به منزله‌ی فرم رابط موقت می‌باشد. اگر شما تمایل دارید وقتی یکی از اعضاء در یکی از مراکز درمانی یا اصلاحی، دست یاری به سوی ما دراز می‌کند دست انجمن باشید، این فرم را پر کنید و آن را به نماینده خدمات عمومی یا هماهنگ کننده‌ی BTG ، رئیس مراکز اصلاحی یا درمانی تحویل دهید.