انتقال پیام به مراکز اصلاحی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

برخی از الکلی‌ها در زندان هستند آنها چنین شانسی ندارند که وقتی تمایل به شرکت در جلسات دارند بتوانند ...

برخی از الکلی‌ها در زندان هستند آنها چنین شانسی ندارند که وقتی تمایل به شرکت در جلسات دارند بتوانند در آن شرکت کنند. در این پمفلت تک برگی چند ایده برای کمک و چگونگی انتقال پیام پیام به مراکز اصلاحی بیان شده است. اعضای انجمن باید تمام مطالبی که از طرف مراکز اصلاحی الزام آور است مطالعه و به طور کامل درک کنند. تنها چیزی که با خود به داخل این مراکز می‌بریم پیام انجمن است.