اعضای انجمن چگونه با متخصصان همکاری می کنند؟

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

شواهد و نتایج خیره کننده و با ارزشی که از طریق پیمایش عضویت گروه‌های انجمن در سال 1992 بدست آمده حاک ...

شواهد و نتایج خیره کننده و با ارزشی که از طریق پیمایش عضویت گروه‌های انجمن در سال 1992 بدست آمده حاکی از این است که 59٪ اعضا قبل از ورود به انجمن، در ارتباط با مشروب خوردن‌، نوعی درمان (پزشکی، روانشناختی، معنوی و غیره) را پشت سر گذاشته اند. شاید این یافته‌ها بدان معناست که امروزه بیش از یک سوم اعضای ما به خاطر همکاری انجمن با افراد دیگری که در حوزه‌ی الکلیسم فعالیت داشته‌اند، زنده‌اند و الکل را ترک کرده‌اند و میلیون‌ها الکلی بیمار دیگر هنوز خارج از انجمن منتظرند ... شرح فوق بیانگر اهمیت همکاری ما با نهادها و متخصصان خارج از انجمن می باشد.