دستورالعمل های انجمن کمیته های مراکز درمانی

گروه : پمفلت های پیام رسانی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در سال 1977 کمیته‌ی مراکز درمانی توسط کنفرانس خدمات عمومی تشکیل شد. اعضای انجمن در تلاش برای دسترسی ...

در سال 1977 کمیته‌ی مراکز درمانی توسط کنفرانس خدمات عمومی تشکیل شد. اعضای انجمن در تلاش برای دسترسی به الکلی‌هایی که در مراکز درمانی و سرپایی حاضر می‌شوند تا حد امکان از پیشنهادات کسانی استفاده می‌کنند که تجربه‌ی انتقال این پیام به این مراکز را داشته اند. چکیده‌ای از این تجربیات مشترک در این راهنما ارائه می‌گردد. برخی مطالب عنوان شده در این پمفلت عبارتند از: اعضای انجمن چگونه پیام انجمن را به الکلی‌های حاضر در مراکز درمانی و سرپایی انتقال می‌دهند، هدف، تاریخچه، چگونه آغاز کنیم، کارکرد‌های اصلی کمیته‌های درمان، ارتباط با مراکز درمانی و سرپایی و ...