کتاب کار مراکز اصلاحی

گروه : کتاب های کار

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

در سال 1983 کنفرانس خدمات عمومی پیشنهاد کرد که کتاب کار مراکز اصلاحی طراحی گردد تا پیام کانون به مرا ...

در سال 1983 کنفرانس خدمات عمومی پیشنهاد کرد که کتاب کار مراکز اصلاحی طراحی گردد تا پیام کانون به مراکز اصلاحی انتقال یابد. کتاب کار مراکز اصلاحی برای کمک به آن دسته از اعضایی تهیه شده است که در حوزه‌ی اصلاحی مشغول هستند تا در ناحیه‌ی خود کمیته‌های اصلاحی مؤثری تشکیل دهند. این کتاب کار یکی از منابع خدماتی است که تجربیات مشترک الکلی های گمنام در «دفتر خدمات عمومی» را منعکس می‌سازد. این کتاب همچنین انعکاس دهنده‌ی راهنمایی‌های ارائه شده از طریق سنت‌های دوازده‌گانه و کنفرانس خدمات عمومی (ایالات متحده/ کانادا) می‌باشد.