کتاب کار مراکز درمانی

گروه : کتاب های کار

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

بر اساس آمارگیری عضویت انجمن الکلی‌های گمنام در سال 2014 ، 32‌ درصد از اعضای ما عنوان کردند که مراک ...

بر اساس آمارگیری عضویت انجمن الکلی‌های گمنام در سال 2014 ، 32‌ درصد از اعضای ما عنوان کردند که مراکز درمانی در ورودشان به انجمن الکلی‌های گمنام مهمترین نقش را داشته‌اند. این کتاب برای آن دسته از اعضا در نظر گرفته شده که پیام انجمن ما را به مراکز درمانی بستری و مراکز خدمات درمان سرپایی می‌رسانند. محتویات این کتاب حاصل تجربیات متخصصان و مراجعان مراکز درمانی، اعضای انجمن الکلی‌های گمنام و کمیته‌های مراکز درمانی و کمیته‌های دسترسی معتمدان و کنفرانس می‌باشد. هدف اصلی کمیته مراکز درمانی، رساندن پیام به فرد الکلی در حال عذاب است. ممکن است بعضی از اعضا نگران انجام گام دوازدهم به این شیوه باشند. اگر آنها پیشنهادات این کتاب را دنبال کنند و به اصول اولیه انجمن الکلی‌های گمنام پایبند بمانند تلاش آنها موفقیت آمیز خواهد بود و نتیجه مثبت خواهد داد.