گامهای دوازده گانه و سنتهای دوازده گانه

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این کتاب 17، 18 سال بعد از تأسیس انجمن در سال 1952 نوشته شد. یکی از بنیانگذاران انجمن الکلی‌های گمنا ...

این کتاب 17، 18 سال بعد از تأسیس انجمن در سال 1952 نوشته شد. یکی از بنیانگذاران انجمن الکلی‌های گمنام شرح می‌دهد که اعضا چگونه بهبودی پیدا می‌کنند و انجمن چگونه عمل می‌کند. این کتاب به گام‌های دوازده‌گانه و سنت‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام می‌پردازد. قدم‌های دوازده‌گانه الکلی‌های گمنام شامل اصولی می‌باشند که ماهیت آنها معنوی بوده و اگر از آن‌ها به عنوان سبک زندگی استفاده شود می‌تواند وسوسه خوردن مشروب را دفع کند و فرد الکلی را قادر می‌سازد به سعادت و رضایت کامل برسد. سنت‌های دوازده‌گانه‌ی الکلی‌های گمنام در رابطه با کارکرد انجمن می‌باشد و طرح جامعی است که از این طریق الکلی‌های گمنام ضمن حفظ یگانگی، حیات و رشد خود را با دنیای اطراف منطبق می‌سازند. اگرچه مطالبی که در این کتاب نوشته شده عمدتا برای اعضا نوشته شده‌اند، ولی بسیاری از دوستان انجمن بر این باورند که این اصول می‌تواند علاقه ایجاد کند و خارج از انجمن نیز به کار گرفته شود.