به باور رسیدن

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

اجازه ندهید که تعصب برای واژه‌های روحانی مانع از این شود که صادقانه در مورد معنی آن‌ها فکر کنید. (بی ...

اجازه ندهید که تعصب برای واژه‌های روحانی مانع از این شود که صادقانه در مورد معنی آن‌ها فکر کنید. (بیل دابلیو) این کتاب حاوی تنوع عقاید و باورهای معنوی و مذهبی می‌باشد و برای همه افراد با هر نوع تفکر و عقیده‌ای به ویژه برای بی‌اعتقادان، تهیه شده است که با همراه کردن شما در بستر داستان‌های شیرین و تجربیات شخصی با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده و در جهت درک خداوند به شما کمک می‌کند. معرفی الکلی‌های گمنام تحت عنوان - برنامه‌ی روحانی - باعث سردرگمی بعضی از تازه‌وارد‌ها شده است و خیلی از این تازه‌وارد‌ها از واژه‌ی - روحانی - برداشت - مذهبی- کرده‌اند. ولی بر طبق گفته‌ی بنیانگذار انجمن، دکتر باب (در مقاله‌ی درخت مو) - قوانین ما محدود به اصول مذهبی نیست... ما تفکرات گوناگونی در سازمان خود داریم - این کتاب مشتمل بر ده بخش است و در ابتدای اغلب بخش‌ها، سخنانی از بیل دابلیو آمده است. این بخش‌ها عبارتند از : بخش اول: روحانی بخش دوم: تجربیات روحانی بخش سوم: دعا بخش چهارم: رهایی از وسواس فکری بخش پنجم: یک آگاهی روحانی بخش ششم: تحقیق بخش هفتم: انطباق بخش هشتم: یک قدرت برتر بخش نهم: پیشرفت روحانیت بخش دهم: تمامی خدمات ما