راهنمای خدمات انجمن

گروه : کتاب ها

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

خدمات انجمن شامل هر چیزی می‌شود که کمک می‌کند به یک بیمار مانند خودمان دسترسی پیدا کنیم از خود گام ...

خدمات انجمن شامل هر چیزی می‌شود که کمک می‌کند به یک بیمار مانند خودمان دسترسی پیدا کنیم از خود گام دوازدهم گرفته تا یک تماس تلفنی ده سنتی و یک فنجان قهوه و دفتر خدمات عمومی انجمن برای اقدامات ملی و بین‌المللی . با مطالعه‌ی این کتاب از ماهیت خدمات و چگونگی ساختار خدماتی و نیز ارتباط از طریق این ساختار در انجمن الکلی‌های گمنام اطلاع پیدا کرده و به این مسئله پی خواهید برد که حفظ تعادل بین اختیارات و مسئولیت تام و عملکرد فعال و روزانه خدمات جهانی به این معناست که ارتباط بین تمام عناصر این ساختار باید دائمی باشد. خدمات عمومی شامل همه‌ی فعالیت‌هایی می‌شود که درون ساختار کنفرانس و توسط گروه‌ها، مناطق، کمیته‌های ناحیه، نمایندگان، معتمدان، دفتر خدمات عمومی و گریپ واین انجام می‌شود. معمولا این خدمات، کل انجمن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انجمن الکلی‌های گمنام را یک سازمان وارونه می‌نامند زیرا نمودار ساختاری آن نشان می‌دهد که گروه‌ها در رأس قرار دارند و معتمدان در پایین. بیل دابلیو در مفهوم شماره یک می‌نویسد: « امروز گروه‌های انجمن مسئولیت نهایی و اختیار تام خدمات جهانی ما را بر عهده دارند» سپس در مفهوم دوم بیل به طور شفاف بیان می‌کند که گروه‌ها اختیار کامل صیانت فعال از خدمات جهانی ما را به کنفرانس واگذار می‌کنند و به این وسیله کنفرانس را به صدای واقعی و وجدان مؤثر تمام اجتماع ما تبدیل می کنند .