دفتر منشی جلسات بسته ( بهبودی )

گروه : دفاتر برگزاری جلسات بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این دفتر برای ثبت عملکرد گروه در جلسات بهبودی در نظر گرفته شده و توسط منشی مربوطه تکمیل می‌گردد و هم ...

این دفتر برای ثبت عملکرد گروه در جلسات بهبودی در نظر گرفته شده و توسط منشی مربوطه تکمیل می‌گردد و همچنین برای گزارش خدمتگزاران گروه در جلسات اداری نیز استفاده می شود. موضوعاتی که در این دفتر ثبت می‌شوند عبارتند از : ایام هفته، تاریخ، نام منشی، نام گرداننده، نام خزانه دار، نشریات، تعداد تازه وارد، تعداد اعضا، موضوع جلسه، سخنران، موجودی قبلی، مبلغ سبد، هزینه‌ها، جمع کل، امضا منشی، امضاء گرداننده و امضاء خرانه دار.