دفتر خزانه داری گروه

گروه : دفاتر برگزاری جلسات بهبودی

وضعیت: غیر رایگان

0 تومان

این دفتر جهت ثبت مقدار سبد سنت هفتم در جلسات گروه در نظر گرفته شده و توسط خزانه دار گروه تکمیل می‌گر ...

این دفتر جهت ثبت مقدار سبد سنت هفتم در جلسات گروه در نظر گرفته شده و توسط خزانه دار گروه تکمیل می‌گردد و همچنین برای گزارش خرانه دار گروه در جلسه‌ی اداری نیز استفاده می‌شود. اطلاعاتی که در این دفتر ثبت می‌شود عبارتند از : تاریخ جلسه، نام و امضای منشی، نام و امضای خزانه دار، لیست هزینه‌ها، جمع هزینه‌ها، موجودی قبلی، سبد جمع شده و موجودی فعلی و واریزی به ساختار خدماتی